Na seji dne 17. 6. 2021 so člani sveta zavoda sprejeli besedilo razpisa za postopek imenovanja in volitve članov sveta zavoda za mandatno obdobje 2022–2026. Razpis bo objavljen v Uradnem listu dne 24. 6. 2021. V postopku konstituiranja sveta zavoda je bila imenovana mandatno-volilna komisija.

Člani sveta zavoda so se seznanili z dosedanjim usklajevanjem pokojnin in se zavzemajo za diferencirano izredno usklajevanje pokojnin za tiste uživalce pokojnin, pri katerih še niso bili v celoti odpravljeni zaostanki pri usklajevanju pokojnin, ki so rezultat preteklih posegov v redne uskladitve.

Svet zavoda je sprejel sklep, na podlagi katerega bo zavod pripravil analizo oz. pregled uresničevanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v letih 2019, 2020 in v prvem polletju leta 2021 ter pregled delovanja izvedenskih organov. Na podlagi ugotovitev se bo po potrebi predlagala prenovitev kriterijev in meril ter postopkov za dodelitev dodatka za pomoč in postrežbo.

Svet zavoda se je seznanil s pobudo Zveze delovnih invalidov Slovenije glede problematike invalidnin za telesno okvaro.

Svet zavoda je sprejel sklep, na podlagi katerega bo zavod pripravil predstavitev vpliva različnih odmernih odstotkov v posamičnem obdobju in drugih elementov na višino
pokojnin.

Svet zavoda je podprl predlog za dopolnitev ZPIZ-2 s 142. a členom za zagotovitev sofinanciranja rekreativne, športne in kulturne dejavnosti uživalcev pokojnin in delovnih invalidov.

Člani sveta so imenovali nove izvedence medicinske stroke.