Prvenstvena naloga in poslanstvo ZDUS je povezovanje in sodelovanje s predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti v zasledovanju strateških ciljev za boljši in vsestranski položaj upokojencev. Na lokalni ravni pa morajo društva upokojencev uresničevati svoje konkretne programe za potrebe upokojencev, kjer vsakdo lahko najde nekaj tudi zase. Na ta način bo zagotovljeno kakovostno druženje starostnikov in vseh ljudi dobre volje, ne glede na njihovo vero in politično pripadnost. Veseli nas, da nam uspeva vzdrževati dosežene ravni kakovosti bivanja in dela upokojencev na ravni ZDUS.

Še naprej se bomo zavzemali za dobrobit in izboljšanje razmer starejših ter posredno tudi vseh državljanov Slovenije na vseh področjih, še zlasti pa pri gmotnem položaju starejših, pri zdravstvu, sociali in bivanjskih razmerah.

Zdenka Jan
Predsednica ZDUS

ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije  deluje  od leta 1946 in je po številu članstva (163.563) in  487 društvi ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organizirana na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. s statusom humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

Smo člani mednarodnih organizacij EURAG, EUROCARERS in AGE Platform Europe. Uspešno izvajamo številne nacionalne in mednarodne projekte s področij vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja, borbe proti diskriminaciji starejših itd., financirane z različnih EU programov.

V ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljšanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših, ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarnih dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

ZDUS deluje v duhu socialne države, socialnega partnerstva in dogovora.

Cilji: skrb za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izboljšanje gmotnega in socialnega položaja svojih starejših, izboljšanje kakovosti življenja starejših v vseh okoljih, izboljšanje medgeneracijskega sožitja, preprečevanje družbene izključenosti starejših, preprečevanje vseh oblik nasilja in diskriminacije starejših, sodelovanje z organi in organizacijami, ki prispevajo k višji kakovosti življenja starejših, aktivno državljanstvo starejših in njihovo vključevanje v vse oblike družbenega dialoga in soodločanja, ki naj v čim večji meri izkorišča njihove delovne in življenjske izkušnje ter znanje, spodbujanje medsebojne pomoči starejših, skrb za promocijo zdravja starejših, aktivno staranje in vseživljenjsko učenje.

Po zatišju preteklega desetletja, ko je moč našega gospodarstva rasla, smo prebivalci Slovenije, zlasti upokojenci, tiho pristali, da nam pokojninska reforma polagoma zmanjšuje pokojnine. Pričakovali smo, da se bo toliko opevana slovenska zgodba o uspehu prej ko slej poznala tudi v naših žepih. Recesija pa je grobo izpostavila dejstvo, da slovenska država varčuje predvsem na žepih najrevnejših, kamor poleg brezposelnih oseb, sodijo tudi  najstarejši prebivalci Slovenije – upokojenci. Več kot polovica vseh  se je znašla na robu revščine.

To stanje je spremljalo prve korake nove ekipe ZDUS, ki se vse od prevzema vodstva bori za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev.