Strokovni svet je posvetovalni organ Upravnega odbora in Zbora članov ZDUS in ga sestavljajo strokovnjaki z vseh področij delovanja zveze.

Strokovni svet sestavljajo predsednik in podpredsednik ter 13 članov.

Vsak član Strokovnega sveta ima točno določeno vlogo in področje, katerega spremlja in svetuje glede na znanja, izkušnje in kompetence.

Strokovni svet ZDUS opravlja delo v skladu s Statutom ZDUS, Zakonom o humanitarnih organizacijah in Poslovnikom o delu Strokovnega sveta ZDUS.

Njegove prednostne naloge so:

  • spremljanje in proučevanje problematike upokojencev in drugih starejših z vidika strateških usmeritev ZDUS in ciljev nacionalne strategije o kakovostnem staranju;
  • dajanje strokovnih predlogov za uresničevanje humanitarnega poslanstva ZDUS;
  • razvijanje socialno inovativne in komplementarne dejavnosti na področju socialne varnosti in kakovosti življenja starejših,
  • spremljanje in spodbujanje raziskovalnega dela in izobraževanja na področju staranja.

Strokovni svet sestavljajo:

  • Predsednica Strokovnega sveta:Ana Bilbija
  • Podpredsednik: Matevž Žugelj
  • Članice in člani Strokovnega sveta: Vera Pečnik, Milica Korošec, Rafko Križman, mag. Evgen Primožič, Janez Sušnik, Srečko Mlačnik,  Vijola Bertalanič, Anka Ostrman, Vilma Fece, Vida Bogataj in Stanislava Naterer.