Strokovni svet je posvetovalni organ Upravnega odbora in Zbora članov ZDUS in ga sestavljajo strokovnjaki z vseh področij delovanja zveze.

Strokovni svet sestavljajo predsednik in podpredsednik ter 13 članov.

Vsak član Strokovnega sveta ima točno določeno vlogo in področje, katerega spremlja in svetuje glede na znanja, izkušnje in kompetence.

Strokovni svet ZDUS opravlja delo v skladu s Statutom ZDUS, Zakonom o humanitarnih organizacijah in Poslovnikom o delu Strokovnega sveta ZDUS.

Njegove prednostne naloge so:

  • spremljanje in proučevanje problematike upokojencev in drugih starejših z vidika strateških usmeritev ZDUS in ciljev nacionalne strategije o kakovostnem staranju;
  • dajanje strokovnih predlogov za uresničevanje humanitarnega poslanstva ZDUS;
  • razvijanje socialno inovativne in komplementarne dejavnosti na področju socialne varnosti in kakovosti življenja starejših,
  • spremljanje in spodbujanje raziskovalnega dela in izobraževanja na področju staranja.

Strokovni svet sestavljajo:

  • Predsednica Strokovnega sveta: Mag. Rosvita Svenšek
  • Članice in člani Strokovnega sveta: Janko Čakš, Anka Tominšek, Jožica Puhar, mag. Martin Toth, Tomaž Banovec, Milan Osterc, Rožca Šonc, Primož Hainz, mag. Jožko Čuk, Danilo Škerbinek, Erik Hofbauer, Anton Donko, mag. Janja Fortuna, Jožef Tivadar