Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

Kadrovske zadeve:

 • izvaja kadrovske postopke v ZDUS in za ZDUS, z izjemo zaposlitvenih postopkov;
 • predlaga Upravnemu odboru ZDUS predstavnike ZDUS za člane državnih organov in delovnih teles;
 • pripravlja predloge za podelitev priznanj ZDUS.

Organizacijske zadeve:

 • spremlja sistemske zakone in strategije s področja delovanja Zveze društev upokojencev Slovenije,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • pripravlja akte in pravilnike ZDUS ali njihove spremembe in dopolnitve, ki jih predlaga v sprejem Upravnemu odboru ZDUS.

Statutarne zadeve:

 • pripravlja predlog Statuta ZDUS ali njegove spremembe in dopolnitve na način, da Statut ZDUS uskladi z Zakonom o društvih in drugimi zakoni, ki vplivajo na delovanje ZDUS ter v skladu z razvojem, potrebami, organizacijskimi in vsebinskimi spremembami v ZDUS, ki ga ali jih kot predlog v potrditev predloži Upravnemu odboru ZDUS, le-ta pa v sprejem najvišjemu organu ZDUS, Zboru članov ZDUS.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednica komisije: Ana Bilbija
 • Podpredsednik komisije: mag. Bojan Arh
 • Članice in člani komisije: Cvetka Vrabič, Vanda Hlaj, Vladka Dobnik, Jožica Vrtačnik in Milan Hlevnjak
 • Strokovna podpora komisiji: Nika Antolašić