ZAPISNIKI SEJ:

ZAPISNIK_konstitutivne seje z dne_15  01  2024

ZAPISNIK 3 redna seja Komisije za bivanjski standard 9.3.2022

ZAPISNIK 2 redna seja Komisija za bivanjski standard_18.8.2020

ZAPISNIK Konstitutivna in 1. redna seja KBS ZDUS 13.11. 2019

 

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

 • ugotavlja in izpostavlja problematike s področja bivanjske problematike starejših,
 • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo bivanjsko problematiko starejših,
 • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
 • pripravlja stališča in ukrepe za izboljšanje bivanjskega standarda starejših, zlasti s področja prilagoditve bivalnih površin starejšim,
 • pripravlja predloge skupnostnih, tudi medgeneracijskih, oblik bivanj,
 • pripravlja ukrepe za ureditev skupnih površin, infrastrukture in mobilnosti, da bodo dostopni in varni za starejše ter prilagojeni podnebnim spremembam.

 

Komisijo sestavljajo:

 • Predsednik komisije: Stanko Žagar
 • Podpredsednica komisije: Dragislava Cankar
 • Članice in člani komisije: Anka Sotlar,  Jožef Prevolšek,, Irena Sirotič Dobrila
 • Strokovna podpora komisiji: Lucija Časar
 • Predstavnik ZDUS v NS NSPIZ: Zdravko Malnar