ZAPISNIKI SEJ:

ZAPISNIK 2 redna seja Komisija za bivanjski standard_18 8 2020

ZAPISNIK Konstitutivna in 1. redna seja KBS ZDUS 13.11. 2019

 

Komisija opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

  • ugotavlja in izpostavlja problematike s področja bivanjske problematike starejših,
  • spremlja sistemske zakone in strategije, ki zadevajo bivanjsko problematiko starejših,
  • pripravlja pripombe na sistemske zakone in strategije ter njihove spremembe in dopolnitve,
  • pripravlja stališča in ukrepe za izboljšanje bivanjskega standarda starejših, zlasti s področja prilagoditve bivalnih površin starejšim,
  • pripravlja predloge skupnostnih, tudi medgeneracijskih, oblik bivanj,
  • pripravlja ukrepe za ureditev skupnih površin, infrastrukture in mobilnosti, da bodo dostopni in varni za starejše ter prilagojeni podnebnim spremembam.

 

Komisijo sestavljajo:

  • Predsednik komisije: Stanko Žagar
  • Podpredsednica komisije: Dragislava Cankar
  • Članice in člani komisije: Anka Sotlar, Alojz Pečan, Srečko Kolar
  • Strokovna podpora komisiji: dr. Beata Akerman