Ekspertna skupina opravlja zlasti naslednje naloge, ki sledijo ciljem in nalogam Statuta ZDUS (7. in 8. člen):

  • pripravlja posamezna gradiva, stališča in mnenja iz področja zdravstva, ki so v pristojnosti komisije ter jih v rokih in na način, kot s sklepom določi komisija, predloži komisiji v obravnavo.

 

Ekspertno komisijo sestavljajo:

  • Predsednica ekspertne komisije: Rosvita Svenšek
  • Članice in člani komisije: Marjan Česen, Slavica Ritonja, Daniela Mörec, Rudolf Ladika
  • Strokovna podpora komisiji: Sabina Črnila