STIMRAZ program pristojnosti dela

ZDUS je  decembra 2019 ustanovila Strokovni tim za razvoj, (Stimraz) ki je na prvi ustanovni seji 9.12.2019 napovedal pripravo delovnega programa za obdobje 2020 – 2023. Osnovni poudarek dela bo na pregledu in novelaciji veljavnega Memoranduma 2018, ki je in bo osnova za delo ZDUS tudi v tem mandatnem obdobju.

Napovedana je velika dinamičnost  dogajanj na področjih pomembnih za starejše in upokojence doma in v Uniji, vendar se napovedane vsebine in roki praviloma spreminjajo in splošno ugotavljamo, da je  veliko vladinih aktivnosti nepovezanih in nekoordiniranih. Torej je treba v nevladnih organizacijah, delati racionalno in se prilagajati tudi manj predvidenim dogodkom. Vloga in poslanstvo ZDUS-ovih delovnih teles in tudi Stimraza je spremljanje stanja in pomoč vodstvu za pravočasno reagiranje ob določanju in spreminjanju politik ki zadevajo položaj v zvezo vključenih skoraj 200 000 upokojencev in ostalih upokojenih ljudi in seniorjev na sploh

P R I S T O J N O S T I

Zdravje – Celovita reforma in nova ureditev, verjetno predlog v 2021, če ne bo prepozno (priprava na volitve v 2022). Isto velja za pokojnine (povezanost obeh reform je bolj splošna ideja kot program dele vlade.

Strategija dolgožive družbe 2017 do 2060. Akcijski program je interno končan (rok december 2019), ni poslan vladi in ne javnosti (vsebuje tudi predlog za oblikovanje urada za starejše in določila o programu  starejši  pomaga starejšemu), finance niso znane, podnebnih sprememb ne upošteva, pokojnine omejuje  s fiskalnim pravilom.

Socialno varstvo,

 • Odprto je vprašanje uresničevanja Resolucije o strategiji socialnega varstvu 2013 – 2021, celotna presoja.
 • Ocena položaja po objavi revizije Računskega sodišča (oktober 2019). Nujno je obravnava Revizije in odzivno poročilo ter določitev ravnanja ZDUS-a pri tem (domovi za starejše potrebe in skupnostne oblike).
 • Pripravlja se nova Resolucija o strategiji socialnega varstva, delovna gradiva so obdobno in včasih dostopna. ZDUS k delu ni povabljen, verjetno gre za menjavo koncepta, niso urejeni z MOP in OsSZ-2 (področje definicija nastanitve)
 • Socialno varstvo – skupnostne oblike; ni jasno kaj bo z okrog 70 mio € za te oblike in kako so jih zamislili? Ali bosta vlada in MDDSZ spremenila koncept? Ali bomo sodelovali?

Bivanje in infrastruktura

 • Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, potrebna je prenova, ureditev podatkov in izrazov določitve potrebni so konkretni cilji –  primer  30 % najemnih stanovanj) do leta 2030 in sistem financiranja (do sedaj 0.004% BDP in podobno). Predloge smo dali že v letu 2014.
 • Novo ReNSP je treba urediti uravnotežiti z določili Koalicijske pogodbe (10 000 novih najemnih cenovno primernih stanovanj
 • OsSZ-2; Osnutek novega stanovanjskega zakona, poslali smo pripombe, predlog zakona bo pripravljen v prvem četrtletju 2020, napovedujejo usklajevanja (400 pripomb). Precej odprtih vprašanj, potrebna je priprava ZDUS – tudi za  Predlog SZ-2.
 • Na dnevih medgeneracijskega sožitja 2020 je treba urediti vsebinske in konceptualne razlike in povezave med udeleženci generacijami.
 • Stanovanja in prilagoditev bivališč starejših gospodinjstev za dolgotrajno varno oskrbovano bivanje doma ali zamenjave za ustreznejša bivališča (javna najemna služba) zakonska ureditev v sodelovanju z zvezo nepremičninskih strokovnjakov FIBCI. Program iz leta 2014 poslan na MOPŠP in MDDSZ je obnovljen za nov projekt.
 • Ustanovitev Srebrne mreže in svetovalne službe za upokojence in starejše tudi za pomoč javni najemni službi in druge storitve v zvezi s stanovanjem in pomočmi na domu.
 • Treba bo spremeniti davčne in druge omejitve osebnega dela (sosedska in družinska pomoč, mala dela in podobno) in v okviru srebrne ekonomije razviti intrageneracijsko pomoč in storitve v populaciji 65 +
 • ZDUS bi lahko na MGS 2020 ustanovil Srebrno zvezo za bivalno infrastrukturo, lastniki in najemniki stanovanj in nepremičnin s funkcijo predstavljanja uporabnikov pred oblastmi in pomočmi pri urejanju njihove bivalne infrastrukture.

Podnebne spremembe in prilagajanje.

 • Zaveze so načelno sprejete (Pariz in Madrid 2019), V decembru naj bi Slovenija pripravila nov Nacionalni energetsko podnebni načrt in ga poslala Evropski komisiji. V tem času so roki spremenjeni, delo ni opravljeno, izdelava gradiva je na razpisu za zunanje strokovnjake. Nas zanimajo domača dogajanja, vključevanje v delo in projekte ter programe
 • Madridski dogovor o pravilih (knjiga navodil) ni sprejet, mogoče bo čez eno leto v Glasgowu? EU bo šla vseeno svojo pot in zbrana bodo velika (podnebna) sredstva za prilagajanja. Bremena bodo padla na starejša gospodinjstva. Nujno je posebno spremljanje tega razvoja in položaj starejših ter raziskovanje njihovega sedanjega in prihodnjega položaja povezano s kako drugo raziskovalno skupino in državo.
 • Upokojenci in starejši ljudje se bodo morali prilagajati tako svojim padajočim prihodkom in energetsko revščino vseh drugih revščin, z večjimi ekološkimi dajatvami »ogljični odtis«, torej nujno potrebujemo strokovno in politično zvezo – demografski obrat in klimatske spremembe in zaradi tega svetovanja in pomoč starejšim upokojenim gospodinjstvom
 • Treba bo spremeniti davčne in druge omejitve osebnega dela (sosedska in družinska pomoč, mala dela in podobno) in v okviru srebrne ekonomije razviti intrageneracijsko certifikacijo znanj za prostovoljce in pol – prostovoljce za razne oblike oskrbe.
 • Projekti v zvezi z naštetim so možni in nujni. Bistveno je določiti izhodišča, analizirati  možnosti, določiti cilje, oceniti naše sposobnosti ter pridobiti in določiti partnerje ter politično podporo.

Člani Strokovnega tima za razvoj (STIMRAZ) so:

Erik Hofbauer

Stevo Ščavničar

Roman Rener