Naloge

Na osnovi sprejetih mednarodnih dokumentov in akcijskih načrtov s področja staranja in      starejših, ki obvezujejo našo državo, ( Madridski mednarodni plan aktivnosti o staranju,  Evropska socialna listina, Evropski steber socialnih pravic, Lizbonska deklaracija, Cilji trajnostnega razvoja OZN…), predlaga teme za vključitev v letne in obdobne delovne načrte ZDUS ter oblikuje osnove, da ZDUS lahko spremlja delovanje državnih organov, zadolženih za pripravo izvedbene zakonodaje v Slovenji in za njeno izvajanje.

Spremlja pripravo novih mednarodnih dokumentov in različnih ukrepov s področja ekonomsko socialne politike in položaja starejših, posebej dokumentov EU (Evropske Unije), EK( Evropske komisije), EP ( Evropskega parlamenta), Sveta Evrope, OZN (Organizacije združenih narodov) in OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj ) ter dokumentov in programov organizacij in omrežij kjer smo člani , AGE platform, EURAG, ADA in EUROCARES, ter pripravlja pripombe in predloge.

Pripravlja informativne podlage o aktualnih vsebinah s področja programov ZDUS za skupne akcije z drugimi subjekti v državi – pristojnimi državnimi organi, drugimi nevladnimi organizacijami ter njihovimi združenji, ko ti predstavljajo izzive starejših in medgeneracijskega sodelovanja v mednarodnem okolju.

Na podlagi vabil se udeležuje organiziranih strokovnih tematskih srečanj v tujini in istovrstnih v Sloveniji.

Na podlagi sklepov in stališč, ki jih sprejemajo druga delovna telesa ZDUS ali  na osnovi poročil o izvajanju določenih  programov ZDUS, oblikuje vsebinske prispevke za predstavitev v mednarodnih organizacijah in po potrebi tudi v drugih mednarodnih telesih, ki obravnavajo staranje in izzive starejših ljudi.

Vključuje se v izvajanje operativnih akcij, kot del skupnih aktivnosti članic mednarodnih organizacij ali kot del bilateralno dogovorjenih nalog.

Spremlja nove razpise in proučuje rezultate že izvedenih mednarodnih projektov, ki zadevajo  položaj starejših ljudi, v katere se lahko vključi naša zveza ali uporabi pridobljene rezultate.

Spremlja izvajanje mednarodnih projektov.

Spodbuja in spremlja mednarodno sodelovanje DU in PZDU v različnih elementih njihovih povezav.

Pripravlja potrebna poročila in informacije v okviru opisanih področij delovanja.

 

Člani delovne skupine:

  • Vodja skupine – Stevo Ščavničar
  • Tone Dolčič,  univ. dipl. pravnik
  • Marija Adanja,  univ. dipl. pravnica
  • mag. Maja Vojnovič,  mag. sociologije
  • Črt Kanoni, dipl. ek., odgovorni  urednik ZDUSPlus
  • Strokovna in administrativna podpora – Dijana Lukič,  izvršna vodja projektov in prireditev