Aktualno

Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

23.02.2018
 
 
Zadeva: Ugotovitve, stališča in predlogi k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu (EVA 2015-1611-0070EPA 2579-VII/EU)
 
 
Strokovni svet je na 12. seji dne 14. 2. 2018 razpravljal o predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu (v nadaljevanju: ZDRS), katerega predlagatelji so poslanci DeSUS, ki so ga v februarju vložili v zakonodajni postopek.
 
Strokovni svet je uvodoma ugotovil, da je o nujnosti priprave in sprejema ZDRS že večkrat razpravljal in odločno zahteval, da se ta zaveza, tudi zakonodajnega organa, končno uresniči. Že po Zakonu o ZPIZ-2 bi moral biti sklad oblikovan do konca leta 2014, po spremembi Zakona o slovenskem državnem holdingu pa bi se moral KAD preoblikovati v avtonomni rezervni sklad do konca leta 2015. Glede na navedeno je Strokovni svet, tako kot upokojenci po vsej državi, lahko izrazil le obžalovanje, da organi odgovorni za pripravo in sprejem tega projekta, ne uresničujejo svojih nalog v državi, ki je po Ustavi RS pravna država.
 
Strokovni svet je že v letu 2015, ko je ocenil, da se država izmika ustanovitvi neodvisnega avtonomnega demografskega rezervnega sklada (v nadaljevanju: DRS), za bodoče generacije upokojencev pa je nujna, sprejel naslednja stališča:
-      KAD se mora preoblikovati v neodvisni avtonomni DRS v skladu z ZSDH-1,
-     naložba ZPIZ v Zavarovalnico Triglav, ki je v upravljanju SDH, se neodplačno prenese na novoustanovljeni DRS,
-     10 % kupnin od prodaj državnega premoženja se neposredno odvaja v DRS in ne na poseben račun pri ministrstvu za finance,
-     zagotoviti je treba ločeno upravljanje DRS od SDH,
-     kot dodatne vire za financiranje DRS naj bodo del trošarin, delež od bodočega davka na nepremičnine in drugi viri, ki se jih lahko vključi takoj ali ob upoštevanju finančne situacije pozneje,
-     razmisliti je o prenosu nekaterega preostalega stvarnega premoženja države, ki ga sedaj upravlja SDH,
-     potrebna je odgovorna opredelitev o možnih sredstvih, ki bi jih DRS lahko zagotovil za usklajevanje pokojnin.
 
Na omenjenih stališčih je Strokovni svet vztrajal tudi v letu 2016, ko je ponovno ugotavljal, da se s pripravo zakona zamuja. Pristojno ministrstvo naj bi osnutek zakona pripravilo do 31. 3. 2016, če ne bo, naj bi ga pripravil ZDUS in vložil v zakonodajni postopek, žal pa ni prišlo do realizacije.
 
Strokovni svet je tudi v letu 2017 nadaljeval z opozarjanjem na odsotnost volje pristojnih organov za realizacijo zaveze sprejete v koalicijskem sporazumu in zakonske zahteve (ZPIZ-2 in ZSDH) za ustanovitev DRS.
 
K poenotenim stališčem iz leta 2015 je dodal še dodatno stališče, da ZDUS odločno nasprotuje prenosu sredstev Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja na DRS.
 
Strokovni svet je na 9. seji dne 27. 7. 2017 sprejel stališča in pripombe k predlogu ZDRS (EVA 2015-1611-0070), ki jih je potrdil tudi Upravni odbor in so bile posredovane predsedniku RS, predsedniku Vlade RS, predsedniku DZ, predsedniku DS, poslanskim skupinam, ministrici za finance, ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
 
V stališčih in pripombah k predlogu je bilo izpostavljeno, da:
·     ponovno ni bila v zadostni meri upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 95/09) glede priprave in razprave o tako pomembnem zakonu; čas, ko so dopusti v polnem teku, je popolnoma neprimeren,
·     niso ocenjene finančne posledice sprejetja predloga zakona,
·     mora biti bodoči DRS samostojen in neodvisen, tako kot določa 79. člen ZSDH-1,
·     bo povečeval namensko premoženje za namen sofinanciranja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
·     ZDUS, zaradi doseganja temeljnega poslanstva DRS, nasprotuje preoblikovanju KAD v pretežno portfeljskega vlagatelja,
·     ZDUS, zaradi preprečitve nujnosti odprodaje določenih naložb, nasprotuje omejitvi posamezne naložbe na 5 %,
·     se na DRS, poleg kapitalske naložbe ZPIZ v Zavarovalnici Triglav v višini 34,47 %, neodplačno prenese tudi delež SDH v višini 28,09 %,
·     mora Nepremičninski sklad PIZ ostati samostojna pravna oseba,
·     se ponovno razmisli o predlogu, da vlogo skupščine uresničuje Vlada RS,
·     se jasno opredeli sfera lastništva, ker je od tega odvisna tudi zastopanost v Nadzornem svetu,
·     zaradi zagotavljanja temeljnega poslanstva DRS je treba posveti vso pozornost dodatnim stalnim virom, ker predlagani (57. člen) v celoti ne bodo zadostovali. Med dodatne stalne vire naj se določi:
-      20 % (v predlogu ZDRS 10 %) kupnine od prodaj kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH;
-      50 % (v predlogu ZDRS 10 %) prejetih dividend od kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju SDH;
-      100 % prejetih dividend od kapitalske naložbe Republike Slovenije v Zavarovalnici Triglav, če SDH ohrani obstoječo naložbo v Zavarovalnici Triglav;
-      delež sredstev bodočega davka na nepremičnine že ob uvedbi;
-      delež sredstev od koncesij na vodne vire;
-      delež od prodaje lesa pravnih in fizičnih oseb, tudi v lastništvu cerkve;
-      delež sredstev bodočega davka na finančne transakcije in
-      sprotno spremljanje možnosti vključitve še drugih virov.
 
Strokovni svet je pričakoval, upoštevajoč, da so ministrstvu za finance pripombe k predlogu zakona dali tudi drugi deležniki javne razprave, da se bo politika končno poenotila in na podlagi strokovnih argumentov sprejela rešitve, ki bodo v interesu uresničevanja temeljnega poslanstva DRS. To je zagotavljanja dodatnih sredstev za dolgoročno finančno vzdržnost sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kar je v interesu tako sedanje kot bodoče upokojene generacije. Žal se to ni zgodilo in predlog zakona ni bil vložen v zakonodajni postopek.
 
Strokovni svet je na 12. seji dne 14. 2. 2018 ob obravnavi predloga ZDRS, ki so ga vložili poslanci DeSUS, ugotovil, da so nekatera stališča, predlogi in pripombe upoštevane, in sicer da:
-      je DRS opredeljen kot samostojen in neodvisen,
-      DRS zagotavlja namenskost porabe sredstev in naj bi se postopoma preoblikoval v pretežno portfeljskega vlagatelja,
-      se posamezna naložba ne omeji na 5 %,
-      je z naložbo SDH v Zavarovalnici Triglav prepovedano razpolaganje, za naložbo ZPIZ v tej zavarovalnici pa predviden brezplačen prenos na DRS,
-      ostaja Nepremičninski sklad PIZ samostojna pravna oseba.
 
Glede dodatnih stalnih virov, sredstev za usklajevanje pokojnin, sfere lastništva in s tem sestave nadzornega sveta pa naša stališča niso upoštevana.
 
Upravni odbor ZDUS se je na 17. seji 21. 2. 2018 seznanil s stališči, predlogi in pripombami Strokovnega sveta in z njimi soglašal.
 
Ob upoštevanju prej omenjenih dejstev, da so zamujeni vsi zakonski in dogovorjeni roki za sprejem ZDRS, ZDUS izraža nezadovoljstvo, razočaranje in zaskrbljenost. Pričakuje, da bo ta projekt prioriteta Državnega zbora še v tem mandatnem obdobju. V kolikor do tega ne bo prišlo, pa bomo upokojenci in našee organizacije poskrbele za to, da bo ta projekt ena od osrednjih predvolilnih tem v naših razpravah.
 
 
Z lepimi pozdravi ter pričakovanjem konstruktivnega sodelovanja tudi v prihodnje.
 
 
 
Predsednik ZDUS
Janez Sušnik
 
 
Poslano:
-        predsedniku RS, g. Borut Pahor,
-        predsedniku Vlade RS, dr. Miro Cerar,
-        predsedniku Državnega zbora RS, dr. Milan Brglez,
-        predsedniku Državnega sveta RS, Alojz Kovšca,
-        poslanskim skupinam,
-        ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar Erman in
-        ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anja Kopač Mrak.
 
 

 

aktualno vse

19.03.2018 - Kako znižati slab holesterol ?

02.03.2018 - Povprečna cena v domovih bo marca po oceni ministrstva višja za dobra dva oz. dobre štiri odstotke

02.03.2018 - Svetovni dan potrošnikov: "Dan odprtih vrat EPC Slovenija"

01.03.2018 - Upokojencem naj poravnajo dolgove za nazaj

01.03.2018 - Odbor DZ za zdravstvo o sporni določbi v splošnem dogovor

01.03.2018 - Začenja se mesec ozaveščanja o raku debelega črevesja pod geslom Čas je za spremembo

01.03.2018 - Častitljivih 65 let Zveze prijateljev mladine Slovenije

28.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

28.02.2018 - Ministrstvo: Zdravstvene nege v domovih za starejše ne plača uporabnik

27.02.2018 - Erjavec na Svetu ZN za človekove pravice

27.02.2018 - V Mestni občini Novo mesto poseben prevoz za starejše in invalide

27.02.2018 - Brezplačne Simbioza aktivnosti za starejše

26.02.2018 - Pokojnine bodo od aprila višje še za 1,1 odstotka

26.02.2018 - Prvo zasedanje sveta ZN za človekove pravice pod slovenskim predsedovanjem

26.02.2018 - Prihodki in odhodki Zpiza lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov

23.02.2018 - Kako ukrepati, ko nas ujame prehlad?

23.02.2018 - Anka Tominšek v oddaji Tarča

23.02.2018 - Vabilo na javno tribuno Dostojno delo

23.02.2018 - Ugotovitve, stališča in predlogi ZDUS k predlogu Zakona o slovenskem demografskem rezervnem skladu

22.02.2018 - Sindikat upokojencev v pismu varuhinji človekovih pravic in ministricama o težavah v domovih za starejše

22.02.2018 - Odbora DZ po obravnavi tematike kmečkih pokojnin brez sklepov

22.02.2018 - Brezplačna jutranja telovadba v Hiši EU

21.02.2018 - Raziskava: Povezava med demenco in kroničnim popivanjem

21.02.2018 - Svetina: Slovenščina je cvetela kot zimzelen pod snegom

20.02.2018 - Domovi za ostarele so polni, čakanje na posteljo se meri v letih

20.02.2018 - Podpora Zveze društev upokojencev Slovenije pospešitvi obravnave in sprejemanju Direktive EU o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev

20.02.2018 - Za varnost starejših doma ključna preventiva

19.02.2018 - Razpis za stanovanjske enote za starejše

19.02.2018 - Pokojnine se bodo uskladile za 2,2 odstotka

19.02.2018 - Predsednik sveta Zpiza v novem mandatu Dušan Bavec

16.02.2018 - ZDUS na mednarodni konferenci o inovativnem bivanju starejših v Trevisu

15.02.2018 - Strošek nadomestil za bolniške odsotnosti v breme ZZZS se povečuje

15.02.2018 - Vlada za socialno vključevanje invalidov

14.02.2018 - Kako odpraviti staromrzništvo?

14.02.2018 - ZDUS v mednarodnem prostoru

14.02.2018 - Svet UKC Ljubljana danes o imenovanju novega generalnega direktorja

14.02.2018 - Valentinovo odpira širša vprašanja o pomenu ljubezni

13.02.2018 - V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

13.02.2018 - Ponekod karnevali, drugod že pokop pusta

13.02.2018 - Ustanovljen koordinacijski odbor Medgeneracijske koalicije Slovenije (MeKoS)

13.02.2018 - Razvojne spremembe zahtevajo prilagajanje

12.02.2018 - Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije

12.02.2018 - Dolge čakalne dobe na dom za ostarele

12.02.2018 - Odprto pismo Društva slovenskih pisateljev ministru za kulturo

12.02.2018 - Društvo upokojencev Šenčur je konec leta 2017 obiskalo prijatelje v Tržišču na Dolenjskem

12.02.2018 - DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

09.02.2018 - Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

09.02.2018 - Obvestilo Banke Slovenije

09.02.2018 - Predstavitev “Rdeče tipke”

07.02.2018 - V Metulju se pripravljajo na 10. obletnico – Besede zazvenijo, zaživijo

07.02.2018 - Nizke pokojnine za odbor seniorskih organizacij nesprejemljive

06.02.2018 - Razmišljanje o kruhu

06.02.2018 - Dan varne rabe interneta: Prijaznejši internet se začne s teboj

06.02.2018 - V skupnosti socialnih zavodov opozarjajo na prenizke cene zdravstvene nege v splošnem dogovoru

05.02.2018 - Začenja se nacionalna akcija za večjo ozaveščenost in manj žrtev med pešci

05.02.2018 - Vlada imenovala svoje predstavnike v svet pokojninskega zavoda

05.02.2018 - Varuhinja na srečanju z nevladniki za odpravo starostne diskriminacije

02.02.2018 - Stanovanjske alternative za starejše

02.02.2018 - Bližajo se pust, rajanje in sladkanje

02.02.2018 - Na Festivalu celostnega zdravja med drugim o hrani kot zdravilu