Aktualno

Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017
 
Image result for age platform europe
 
Evropski steber socialnih pravic
Evropski steber socialnih pravic zagotavlja nove in učinkovitejše pravice za državljane, pri čemer gradi na 20 ključnih načelih, razvrščenih v tri kategorije:
  • enake možnosti in dostop do trga dela
  • pošteni delovni pogoji
  • socialna zaščita in vključenost
 
AGE platform je že v juniju 2017 z deklaracijo svoje generalne skupščine posredoval priporočila in pozval članice, Evropski parlament (EP) in Evropsko komisijo (EK), naj pravice, ki jih vsebuje Evropski steber socialnih pravic, sprejmejo na Socialnem vrhu 17. novembra v Goeteborgu.
 
Opozoril je, da moramo narediti pozitivni premik na naslednjih področjih:
- boj proti napredujoče vztrajni starostni diskriminaciji na vseh področjih življenja starejših;
- boj proti zlorabi, nasilju in zanemarjanju starejših oseb;
- zagotavljanje enakih možnosti za starejše na temeljnih ravneh s spodbujanjem okolju prijaznih razmer po vsej EU;
- aktivno spodbujanje pozitivne podobe staranja in prepoznavanje prispevkov starejših v družbi;
- povečanje prizadevanj in prispevka k razpravi OZN o pravicah starejših;
 
Zaradi razširjenosti staromrzništva in v kontekstu demografskih sprememb bi morala biti starostna diskriminacija na ravni EU in na nacionalni ravni obravnavana enako kot druge okoliščine za diskriminacijo. Zasluži si, da postane prednostna naloga v delovnem programu Generalnega direktorata Evropske komisije za pravosodje, kot vsi drugi razlogi za diskriminacijo, navedeni v členih o nediskriminaciji v pogodbi o delovanju Evropske unije.
 
EU mora obravnavati hude kršitve človekovih pravic starejših in omogočati državam članicam, da sprejmejo skupne kazalnike in metodologije za merjenje razširjenosti različnih oblik zlorabe starejših. To bi moralo biti del širšega akcijskega načrta EU za povečanje prepoznavnosti zlorab starejših. To naj bi se odražalo v javnih razpravah in spodbujanju držav članic k razvijanju posebnih strategij. Izvajanje direktive EU o pravicah žrtev iz leta 2012 bi moralo prispevati k zagotavljanju boljše podpore in zaščite žrtvam zlorabe starejših. To lahko dosežemo z usposabljanjem strokovnjakov za oskrbo, s službami za podporo žrtvam, s podporo policije in s pravnimi strokovnjaki.
 
Za pomoč pri boju proti staromrzništvu je nujno, da zgradimo starejšim vsestransko prijazno okolje. Starejšim delavcem je potrebno omogočiti, da ostanejo na delu dlje, zmanjšati digitalni razkorak med generacijami, starejšim nuditi podporo za zdravo - telesno in duševno - staranje, spodbujati njihovo socialno vključenost in dejavno udeležbo ter jim pomagati ohraniti samostojno in kakovostno življenje tudi v starosti.
 
Prispevki starejših družbi so pogosto razvrednoteni in starost se lahko obravnava kot sinonim za pešanje, breme in neuporabnost. EU in države članice bi morale povečati ozaveščenost o raznolikosti starejših glede potreb, skrbi in pričakovanj, o številnih prispevkih, zlasti delavcev/ neformalnih skrbnikov, prostovoljcev, starih staršev, potrošnikov in političnih akterjev ter o številnih diskriminacijah, s katerimi se soočajo pri uživanju svojih pravic. To bi moralo vključevati premostitev vrzeli med mlajšimi in starejšimi generacijami, pomagalo razumeti različnost potreb in želja ter okrepilo medsebojno ozaveščenost.
 
Iz poročanja in razprave na upravnem svetu AGE platform je bilo mogoče razbrati, da so se članice v večjem obsegu zavedle pomena in možnih pozitivnih nasledkov dela delovne skupine Sveta za človekove pravice OZN (OWEGA), ki je odprtega tipa in kjer se odvijajo razprave na temo priprave Konvencije o zaščiti človekovih pravic starejših.
 
Sodelovanje pri razpravah OZN in delu OWEGA
Na podlagi resolucije Evropskega parlamenta leta 2016, ki je EU in države članice pozvala, naj se aktivno vključijo v razpravo o pravicah starejših, je AGE izrazil upanje, da bodo Evropski parlament, Evropska komisija in OWEGA nadaljevali razpravo o novem instrumentu OZN.
 
Ta je postala živahnejša, ko se je skupina odločila, da obravnava posamezne segmente kršitev. AGE delo odprte delovne skupine odločno podpira in evropskim poročevalcem posreduje podatke, ugotovitve in predloge, ki jih ti lahko vključijo v svoj nastop. Predstavniki AGE in članic so tudi sodelovali na zasedanju v New Yorku. Letos obravnavane teme so bile enakost, nediskriminacija in zloraba starejših.  
 
Potekajo že priprave na zasedanje v 2018, ki ima na programu avtonomijo/ neodvisnost in dolgotrajno ter paliativno oskrbo. Članice podpirajo pri vzpodbujanju  razprave o potrebi po zaščiti pravic na  nacionalnem nivoju, za povečanje vključenosti organizacij in držav v delo OZN in tako temeljiteje pretresejo možnosti za predlaganje konvencije. Dogovorjeno je bilo, da v ta namen AGE posreduje članicam animacijsko pismo, s katerim bi se lahko obrnile na svoje vlade oz resorna ministrstva. Seznanili bi se s stališči in opozorili na tesnejše sodelovanje s civilno družbo. Za nas taka pobuda ni nekaj novega, saj sodelovanje s pristojnimi vladnimi resorji obstaja (Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), verjetno pa bi bilo lahko še bolj intenzivno, posebno na relacijah z Ministrstvom za delo.
 
Ob temah, ki so predlagane za 2018, AGE še posebej zanima, katera težave oziroma teme naj bodo predmet pravice do dolgotrajne oskrbe/nege. Zanimivo je tudi razmišljanje, kako daleč gre lahko opredelitev teh pravic ob zavedanju, da je to glede na kulturne razlike v svetu zelo občutljivo področje. Kot izzivalno ocenjujejo tudi vprašanje položaja oz. delovnih pogojev delavcev/izvajalcev dolgotrajne oskrbe, formalnih in neformalnih ter kvalitete storitev.
 
Evropski semester 2017
V svoji oceni Evropskega semestra 2017 (usklajevanje politik članic EU) AGE pozdravlja številne pozitivne spremembe, ki so se zgodile v zadnjem obdobju. Proces usklajevanja gospodarskih in fiskalnih politik v EU se odmika od osredotočenosti na proračunske primanjkljaje in upošteva več družbenih vidikov. Več je priporočil, kako lahko socialne naložbe izboljšajo ne samo delovanje gospodarstva temveč tudi celotne družbe. Bolj se osredotoča na vseživljenjsko učenje in ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, tudi za oskrbovalce. Vsebuje več razlogov za ustreznost pokojnin in dostop do univerzalnega zdravstvenega varstva.
 
Vendar pa, kot trdijo strokovnjaki v AGE, so pomembne domene še vedno izključene iz semestra. Službe za zaposlovanje nimajo potrebnih orodij in sredstev za podporo starejšim iskalcem zaposlitve, starostna diskriminacija še vedno ovira veliko starejših pri iskanju službe ali da jo zadržijo. Še posebej starejše ženske čutijo trojno breme - velikih razlik v pokojninah med spoloma, nepokritih potreb po neformalni oskrbi, ki so jo primorane nuditi in velikega tveganja revščine v visoki starosti. Naložbe v kakovostno dolgoročno oskrbo, tako v domačo kot nastanitveno, ne zadostujejo za soočanje s prihajajočimi potrebami po dolgotrajni oskrbi.
 
Medtem ko ima srebrno gospodarstvo velik potencial za rast in delovna mesta v Evropi, pa so ključni vidiki - dostopnost vseh dobrin in storitev, dostop do storitev na podeželskih in mestnih območjih, digitalna vrzel ter težave osamljenosti in socialne izolacije - v Evropskem semestru večinoma zanemarjeni.
 
Zapisala: Jožica Puhar

 

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)