Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

Aktualno

Razpis o volitvah in imenovanjih v Zvezi društev upokojencev Slovenije za mandatno obdobje 2019 - 2023

 
 • Volitve predsednika, podpredsednikov, Upravnega odbora, Nadzornega sveta in Častnega razsodišča Zveze društev upokojencev Slovenije
 • Volitve predstavnikov v Zbor članov Zveze društev upokojencev Slovenje 
 • Kandidiranje za člane Strokovnega sveta in delovnih teles Zveze društev upokojencev Slovenje
 
VOLITVE NA VOLILNEM ZBORU ČLANOV SE RAZPIŠEJO ZA ČETRTEK 20.6.2019.
 
I.
 
1.      Dne 24.6.2019 poteče štiriletni mandat:
 • Zboru članov Zveze društev upokojencev Slovenije (v nadaljnjem  besedilu ZDUS);
 • predsedniku ZDUS ;
 • eni  podpredsednici ZDUS
 • Upravnemu odboru ZDUS (izvršilni organ ZDUS), ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki ZDUS in predsedniki Pokrajinskih zvez društev upokojencev (v nadaljnjem besedilu PZDU);
 • Nadzornemu odboru ZDUS (trije člani in trije namestniki);
 • Častnemu razsodišču ZDUS (trije člani in trije namestniki).
 
Hkrati poteče mandat tudi Strokovnemu svetu in delovnim telesom ZDUS , to je komisijam (4. odstavek 4. člena Pravilnika o volitvah v ZDUS; v nadaljnjem besedilu Pravilnik).
 
II.
 
2.      Volilni postopki se začnejo za:
 • člane Zbora članov ZDUS, ki jih volijo ali imenujejo PZDU, skladno s svojimi akti;                                          
 • člane Upravnega odbora ZDUS, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsedniki ZDUS in 13 predstavnikov PZDU (vsaka od 13 PZDU izvoli ali imenuje enega predstavnika)
 • predsednika ZDUS (v nadaljnjem besedilu funkcionar),                                      
 • največ tri podpredsednike ZDUS (v nadaljnjem besedilu  funkcionar),                  
 • tri člane in tri namestnike članov Nadzornega odbora ZDUS,                
 • tri člane in tri  namestnike Častnega razsodišča ZDUS,
ki jih voli Zbor članov ZDUS.                                   
 
V volilne postopke se vključujejo  članice ZDUS - PZDU s svojimi člani, ki so poravnali obveznosti do PZDU in ZDUS (11. člen Pravilnika).
 
PZDU hkrati vodijo postopke za imenovanje:
 • članov Strokovnega svet ZDUS in
 • članov delovnih teles ZDUS (sklep Upravnega odbora ZDUS o ustanovitvi bo predložen kasneje; 9. in 10. člen Pravilnika).
 
3.      Pogoji za izvolitev
 
Kandidat za funkcionarja, organe, Strokovni svet in delovna telesa ZDUS morajo izpolnjevati splošne pogoje (14. člen Pravilnika) in posebne pogoje za funkcionarje ZDUS (15. člen Pravilnika), člane Nadzornega odbora ZDUS (16. člen Pravilnika) in člane Častnega razsodišča ZDUS (17. člen Pravilnika), in sicer:
 
Kandidat za funkcionarja, organe, Strokovni svet in delovna telesa ZDUS morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
-          da je član DU, ki je član PZDU, le-ta pa članica ZDUS,
-          da redno poravnava članarino,
-          da je član DU, ki je poravnalo članarino za PZDU in ZDUS (14. člen).
 
Kandidat za predsednika in podpredsednika ZDUS mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še naslednje pogoje:
-          da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
-          da ima večletne vodstvene izkušnje iz časa aktivne delovne dobe iz gospodarstva ali družbenih dejavnosti,
-          da ima večletne vodstvene izkušnje v DU, PZDU ali ZDUS (15. člen).
 
Kandidat za člana Nadzornega odbora ZDUS mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še naslednje pogoje:
-          da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
-          da je v aktivni delovni dobi deloval v organih nadzora ali podobnih organih,
-          da pozna delovanje tega organa (16. člen).
-           
Kandidat za člana Častnega razsodišča ZDUS mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še naslednje pogoje:
-          da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
-          da pozna delovanje tega organa (16. člen).
 
4.      Datum in roki volilnih opravil in volitev
 
Pozivamo PZDU kot nosilke volilnih opravil, da s 25.3.2019 pričnejo z volilnimi opravili za zgoraj naštete vodilne funkcije, člane in namestnike Nadzornega sveta ter člane in namestnike članov Častnega razsodišča ZDUS. PZDU  predložijo  kandidate in kandidatne liste za navedene funkcije do vključno 23.4.2019 na Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
VOLITVE BODO NA VOLILNEM ZBORU ČLANOV ZDUS DNE 20.6.2019.
 
PZDU hkrati predložijo tudi kandidate za člane Strokovnega sveta in delovnih teles ZDUS. 
 
5.      Roki, način in pogoje evidentiranja kandidatov
  
PZDU pričnejo postopke evidentiranja kandidatov skladno s svojimi akti oz. sklepi, ob upoštevanju pogojev navedenih v 11, 14., 15., 16. členu in 17. členu  Pravilnika.
 
6.      Predlogi kandidatov in predložitev kandidatur
 
Pristojni organ PZDU po pregledu evidentiranih kandidatov določi predloge kandidatov ter od predlaganih kandidatov pridobi podpisano soglasje h kandidaturi (19. člen Pravilnika; obrazec Soglasje je sestavni del razpisa) in življenjepis na Europass predlogi. Predlagani kandidat za predsednika in podpredsednika ZDUS, poleg življenjepisa, predloži kratko osebno predstavitev in tudi programska izhodišča za delovanje ZDUS za mandatno obdobje (19. člen Pravilnika).
 
PZDU listo predlaganih kandidatov s podatki: ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov, izjavo o soglasju, za funkcionarje še kratko predstavitev in programska izhodišča, skupaj s poročilom, predloži do vključno 23.4.2019 Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
7.      Potrditev kandidatur
 
Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve ZDUS pri pregledu predlogov kandidatnih list ugotovi, če so upoštevane določbe 11. člena in ali kandidati izpolnjujejo določbe od 14. do 18. člena Pravilnika ter ustreznost opravljenih kandidacijskih postopkov (21. člen Pravilnika).
 
Potrjene kandidatne liste (23. člen Pravilnika) Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS skupaj z gradivi in poročilom posreduje do 8.5.2019 Upravnemu odboru ZDUS, da le-ta lahko v 30 dneh skliče volilni Zbor članov ZDUS za četrtek 20.6.2019.
 
8.      Nezdružljivost kandidiranja za funkcionarja ZDUS ali člana v organih ali delovnih telesih ZDUS s kandidiranjem za predstavnika PZDU v Zbor članov ZDUS
 
Vse kandidature morajo biti vložene ob upoštevanju določb 26. člena Pravilnika, ki določa nezdružljivost funkcij.
 
III.
 
9.      Volitve in roki za izvolitev predstavnikov PZDU v Zbor članov ZDUS
 
PZDU v skladu s svojimi akti in smiselni uporabi Pravilnika o volitvah izvedejo volitve predstavnikov v Zbor članov ZDUS za dobo štirih (4) let.
Število predstavnikov v Zbor članov ZDUS (v nadaljnjem besedilu predstavniki) za posamezno PZDU v skladu z 19. členom Statuta ZDUS in 25. členom Pravilnika določi Upravni odbor ZDUS na seji dne 20.3.2019 in je sestavni del tega razpisa.
PZDU na običajen obvestijo upokojenske organizacije, da predlagajo kandidate za predstavnike s podatki: ime, priimek, naslov, članstvo v upokojenski organizaciji, telefonska številka in soglasje h kandidaturi, razen upokojenskih organizacij, ki glede na določbo 11. člena Pravilnika ne morejo sodelovati. Obvestilo mora vsebovati opozorilo o nezdružljivosti določenega kandidata za vodilno funkcijo ali članstvo v Nadzornem odboru in Častnem razsodišču ZDUS s kandidaturo za predstavnika v Zboru članov ZDUS (26. in 27. člen Pravilnika). PZDU, ki pri predlaganemu kandidatu ugotovi enega izmed navedenih dejstev, na katera je opozorila v obvestilu (neporavnane obveznosti ali nezdružljivost),  le-tega črtajo z liste kandidatov. PZDU obvesti upokojensko organizacijo, da posreduje novega kandidata le v primeru ugotovljene nezdružljivosti (13. člen Pravilnika).
 
PZDU seznam izvoljenih predstavnikov v volilni Zbor članov ZDUS skupaj z zgoraj naštetimi podatki pošlje do vključno 23.4.2019 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
Komisija bo o eventualno ugotovljenih pomanjkljivostih (nezdružljivost, neizpolnitev obveznosti) takoj obvestila PZDU in opozorila na nadaljnje ukrepanje (27. člen Pravilnika).
 
PZDU izvoljenim predstavnikom za Zbor članov ZDUS izda pooblastilo, ki ga predstavniki predložijo na Zboru članov ZDUS (28. člen Pravilnika).
 
IV.
 
10. Imenovanja
 
10.1 Izvolitev ali imenovanje predstavnikov v Upravni odbor ZDUS
 
PZDU imenuje ali izvoli predstavnika v Upravni odbor ZDUS skladno s svojimi akti in sklep o imenovanem ali izvoljenem predstavniku PZDU v Upravni odbor ZDUS z osnovnimi podatki posreduje Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS v roku 8 dni po izvolitvi ali imenovanju.                                                      
 
10.2 Kandidiranje za člane Strokovnega sveta ZDUS in delovnih teles (v nadaljnjem besedilu komisij) ZDUS
 
PZDU predlagamo da, predlagajo tudi kandidate za Strokovni svet in komisij ZDUS.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev (14. člen pravilnika) izpolnjevati še posebne pogoje (17. člen Pravilnika), in sicer:
 
Kandidat za funkcionarja, organe, Strokovni svet in delovna telesa ZDUS morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
-          da je član DU, ki je član PZDU, le-ta pa članica ZDUS,
-          da redno poravnava članarino,
-          da je član DU, ki je poravnalo članarino za PZDU in ZDUS (14. člen).
 
Kandidat za člana Strokovnega sveta mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še posebne pogoje:
-          da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
-          da ima večletne izkušnje iz aktivnega dela s področja stroke (17. člen).
 
Kandidat za člana delovnih teles mora izpolnjevati pogoje iz 14. člena in še naslednje pogoje:
-          da ima najmanj srednješolsko izobrazbo,
-          pozna delovanje tega organa (17. člen).
 
Upravni odbor ZDUS je za mandatno obdobje 2019-2023 s sklepom ustanovil vrste in številčno sestavo komisij, delovnih in ekspertnih skupin (skupaj 60 članov):
 
NAZIV KOMISIJE
ŠTEVILO ČLANOV
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve
7
Komisija za zdravstveno in socialno varstvo
7
   Ekspertna skupina za zdravstvo
5
Komisija za pokojninsko politiko
5
Komisija za bivanjski standard
5
Komisija za gospodarstvo in turizem
5
   Ekspertna skupina za gospodarstvo
5
Komisija za kulturo
5
   Delovna skupina za tehnično kulturo
3 (1 član je član Komisije za kulturo)
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo
5
Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko
5
Ekspertna skupina za mednarodno sodelovanje
3
 
 
Pri kandidiranju naj PZDU upoštevajo Pravilnik o volitvah (11. člen Pravilnika) in pogoje, ki jih za kandidate določa 17. člen Pravilnika.
 
PZDU dostavijo predloge kandidatov za člane Strokovnega sveta in komisij ZDUS s podatki: ime, priimek, rojstni podatki, izobrazba, naziv upokojenske organizacije, katere član je, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka in e-naslov ter izjavo o soglasju do vključno 23.4.2019 na Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS bo po pregledu predlogov kandidatov v skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih v ZDUS določila kandidate za člane Strokovnega sveta in komisij ZDUS ter novemu Upravnemu odboru ZDUS predložila sklepe o pristojnostih in imenovanju članov Strokovnega sveta in komisij ZDUS.
 
 
Pravilnik o volitvah in imenovanjih v ZDUS je bil objavljen v ZDUS Plus št. 2/2019 in posredovan PZDU in DU po e-pošti.
 
 
V Ljubljani, 20.3.2019   
Predsednik ZDUS
Janez Sušnik, l.r.


Izjava kandidata za predsednika, podpredsednika, Nadzorni odbor in castno razsodisce, strokovni svet in komisije Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatu 2019 - 2023

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov

 

aktualno vse

-