Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

Aktualno

Pričetek postopka za zbiranje predlogov za priznanja ZDUS v letu 2019

Pobudniki in predlagatelji

Pri pripravi pobud in predlogov za priznanja ZDUS, pobudniki (DU in klubi) in predlagatelji (PZDU in ZDUS) upoštevajte določbe Pravilnika o priznanjih od 16. do 28. člena. V obrazec za priznanje je potrebno zahtevane podatke natančno in dosledno navesti.
 
Obrazec za priznanje je univerzalen, zato bodite pozorni pri navedbi vrste priznanja.
 
Roki za predložitev priznanj
 
Pobudniki, DU in klubi predložijo obrazložene pobude na predpisanih obrazcih na PZDU do vključno 31.7.2019.
 
PZDU kot predlagatelj priznanj pregleda pobude in po ugotovitvi, da kandidat izpolnjuje zahtevane pogoje in kriterije za pridobitev priznanj, sprejme predlog za priznanje. Te predloge in tudi svoje predloge za priznanja posreduje na ZDUS do vključno 30.9.2019 Komisiji za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.
 
Rok za vlaganje predlogov je potrebno spoštovati, ker prepozno vloženih predlogov komisija ne bo upoštevala (29. člen). Prav tako bo komisija zavrgla predloge za priznanja, ki niso posredovana na predpisanih obrazcih, nimajo ustrezne obrazložitve, ne upoštevajo pogoja postopnosti za dodelitev priznanja in ne upoštevajo štiriletno časovno razmerje ter drugih določb 29. člena pravilnika.
 
Zaradi lažje priprave predlogov za priznanja ZDUS so v nadaljnjem tekstu navedeni členi Pravilnika o priznanjih, ki opredeljujejo obravnavano področje.
 
ZDUS in PZDU vložijo predloge za PRIZNANJA ZDUS in POSEBNA PRIZNANJA ZDUS.
 
1. PRIZNANJA ZDUS
  • pisno priznanje ZDUS,
  • mala plaketa ZDUS,
  • velika plaketa ZDUS,
  • Častni član ZDUS.
 
Ta priznanja ZDUS se lahko podeljujejo (2. in 3. člen) upokojencem, članom DU ter organizacijam in sicer državnim organom, javnim zavodom, lokalnim skupnostim in njihovim organom, gospodarskim družbam in drugim organizacijam ter organom in fizičnim osebam za zasluge pri delovanju upokojenskih organizacij (v nadaljnjem besedilu organizacije in fizične osebe). Ta priznanja se lahko podeljujejo tudi tujim upokojenskim društvom in drugim organizacijam ter njihovim članom za prispevek h krepitvi in ugledu ter medsebojnem sodelovanju in pomoč (v nadaljnjem besedilu tuje organizacije in fizične osebe).
 
Pri pobudah in predlogih za priznanja ZDUS je potrebno upoštevati:
 
POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ(16. člen)
 
Prvo priznanje, ki ga ZDUS lahko podeli upokojencu je pisno priznanje ZDUS. Podeli se lahko članu, ki je že prejel priznanje DU in PZDU na podlagi tega pravilnika po preteku in najmanj štiri letnega delovanja v DU. Naslednja priznanja se lahko podelijo po preteku štirih let od prejema prejšnjega priznanja.
 
Šteje se, da je pogoj števila let izpolnjen, če preteče četrto leto v tekočem letu.
 
Predlog za priznanje se predloži na posebnem obrazcu.
 
PISNO PRIZNANJE ZDUS (18. člen)
 
Upokojenec mora najmanj 4 leta uspešno delovati v upokojenski organizaciji na socialno-zdravstvenem, humanitarnem, kulturno-umetniškem, športnem, publicističnem, izobraževalnem ali drugih področjih v korist upokojencev in že prejeti priznanje DU in PZDU.
 
MALA PLAKETA ZDUS(19. člen)
 
Upokojenec mora najmanj 4 leta uspešno delovati v upokojenski organizaciji, s tem da je bil 4 leta predsednik ali član organa upokojenske organizacije ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva in je že prejel pisno priznanje ZDUS.
 
Že prejeto priznanje za zasluge, dodeljeno po doslej veljavnih pravilnikih, se upošteva kot pisno priznanje ZDUS.
  
VELIKA PLAKETA ZDUS (20. člen)
 
Upokojenec mora najmanj 8 let uspešno delovati v upokojenski organizaciji, s tem da je bil 8 let predsednik ali član organa upokojenske organizacije ali da je v tem obdobju vodil eno izmed področij delovanja društva in je že prejel malo plaketo ZDUS.
 
Že prejeta plaketa za zasluge, dodeljena po doslej veljavnih pravilnikih, se upošteva kot mala plaketa ZDUS.
 
ČASTNI ČLAN ZDUS(21. člen)
 
Priznanje Častni član ZDUS je najvišje priznanje ZDUS, ki se podeli za večletno delo in izjemne dosežke vodilnemu funkcionarju ZDUS, ki jih je dosegel ter vpliv teh na uspešno delovanje, razvoj, ugled in uveljavitev ZDUS.
 
2. POSEBNA PRIZNANJA ZDUS
 
PRIZNANJE ZA ZASLUGE ZDUS(22. člen)
 
Se dodeljuje fizičnim osebam in organizacijam za uspešno delo pri krepitvi ugleda in vloge DU, PZDU in ZDUS v družbi in za izredno delo ali materialni doprinos na področjih njihovega delovanja ali za izjemno pomemben prispevek ali materialno pomoč pri izvedbi enkratnih aktivnosti.
 
PRIZNANJE ZA NAJBOLJ AKTIVNO DU(23. člen )
 
Priznanje za najbolj aktivno DU se podeljuje na predlog PZDU, enemu izmed najbolj aktivnemu DU, ki:
-          izvaja najmanj pet panog v okviru športne, rekreativne in gibalne dejavnosti (na primer: planinarjenje, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje in drugo) ter doseganje rezultatov na teh področjih na ravni PZDU in ZDUS;
-          na področju kulture in tehnične kulture organizira najmanj tri različne dejavnosti (na primer:pevski zbori, folklora, godba, ansambli, dramska dejavnost, ročna dela, likovna dejavnost in drugo);
-          aktivno izvaja izletniško in počitniško dejavnost, tudi v sodelovanju s sosednjimi DU;
-          sodeluje v programu Starejši za višjo kakovost življenja doma – Starejši za starejše, ki ga uspešno koordinira pokrajinski koordinator;
-          ima poravnane obveznosti do PZDU in ZDUS.
 
Za manjša DU, ki štejejo do vključno 100 individualnih članov pa se upošteva zmanjšanje aktivnosti iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena, na dve panogi oziroma področji.
 
PRIZNANJE PROSTOVOLJEC ZDUS(24. člen)
 
Priznanje prostovoljec ZDUS se za program Starejši za starejše na humanitarnem področju vsako leto dodeljuje ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
-          najmanj štiriletno uspešno delo na programu;
-          doseženo število obiskov v skladu z veljavnimi navodili programa Starejši za starejše;
-          dalj časa trajajoča organizirana pomoč ali storitev.
 
PRIZNANJE ZA OKROGLE OBLETNICE UPOKOJENSKIH ORGANIZACIJ (25. člen)
 
Za to priznanje lahko predlagate upokojensko organizacijo, ki aktivno in uspešno deluje nad 50 let za okrogle obletnice.
Tudi komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, na podlagi evidenc sama predlaga ta priznanja.
 
PRIZNANJE ZA OKROGLE OBLETNICE PEVSKIM ZBOROM, KULTURNIM SKUPINAM IN ŠPORTNIM SEKCIJAM DU(26. člen)
 
Za ta priznanja lahko predlagate pevske zbore, kulturne skupine in športne sekcije DU za njihovo aktivno in uspešno delo (od 10 let dalje let za okroglo obletnico).
 
 
Prosimo, upoštevajte navodila, da bo lahko komisija pravočasno oblikovala predloge za Upravni odbor ZDUS.
 
Za DU in klube je rok za predložitev pobud za priznanja na PZDU do vključno 31.7.2019. PZDU pa predloge na obrazcih predložijo do vključno 30.9.2019 na ZDUS.
 
 
Za dodatna pojasnila pišite na: "> ali pokličite na 01 519 50 86.
 
 
Ljubljana, 15.4.2019
 
Predsednica komisije
Karolina Vida Rozman, l.r.

aktualno vse

-