Aktualno

Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017

Preden spregovorimo o najbolj aktualnih dogodkih letošnjega leta, je prav, da se naša pokrajina predstavi. Pokrajina zajema zelo obsežno območje, ki obsega območje mesta Ljubljane, primestnih občin, del Dolenjske, območje Notranjskega in del Gorenjske. Na tem območju deluje 82 društev upokojencev, ki jih naša PZDU povezuje. Gre za specifično lego, še zlasti, ker med drugim deluje na območju glavnega mesta Republike Slovenije. Prav zaradi take lege je razumljivo, da se tudi njeno delovanje v marsičem razlikuje od delovanja drugih pokrajin. Skupno pa nam je, da s svojim delovanjem nenehno potrjujemo pomen in vlogo združenja vseh upokojenskih organizacij v okviru krovne organizacije ZDUS. Po stanju decembra 2016 je bilo v našo PZDU vključenih cca. 27.000 upokojencev.

Prav zaradi specifične lege te pokrajine moramo posebej poudariti, da si nenehno prizadevamo za krepitev aktivnega državljanstva upokojencev pa tudi starejših. Zato ni slučaj, da smo se v preteklem obdobju, kar bomo delali tudi v prihodnje, aktivno odzivali na vse tiste zakonske predloge, ki zadevajo gmotni, socialni in družbeni položaj starejših, predvsem pa samih upokojencev. Spoštujemo pravno državo in zato pri svojih vsakodnevni aktivnostih s svojim lastnim ravnanjem in ukrepi spodbujamo vsakogar, da dela enako. Žal pa naša tovrstna prizadevanja politika vedno ne razume dobro oziroma se nanje ne odziva ali pa prepočasi.
 
Naj uvodoma omenim še eno posebnost naše regije oziroma organizacije, da je na ožjem območju sedanje PZDU že več desetletij delovala Mestna zveza upokojencev Ljubljana, o kateri bomo spregovorili kasneje.
 
Pomembnejši dogodki
Januarja smo organizirali posvet o tako imenovani »beli knjigi«, ki zadeva novo pokojninsko reformo. Izpostavila bi le najpomembnejša stališča, ki smo jih takrat in jih tudi sedaj zagovarjamo: prvi steber, obvezno pokojninsko-invalidsko zavarovanje mora ostati temeljni steber, na katerega se lahko zanesemo glede socialne varnosti upokojencev tudi v prihodnje; pokojnina ni socialna kategorija, ampak pravica pridobljena na podlagi dela in plačanih prispevkov; tudi bodoče spremembe morajo zasledovati dva ključna cilja, to je stabilnost pokojninske blagajne in dostojne pokojnine. Čas je že, da se družba odloči, kakšno naj bo razmerje med zasluženo povprečno pokojnino in povprečno plačo za 40 let pokojninske dobe. Nesprejemljivo je, da to razmerje nenehno upada; še zlasti pa je nesprejemljivo, da se ne spoštuje sistemska ureditev glede usklajevanja pokojnin, katere poslanstvo je ohranjanje vrednost pokojnin.
 
Marca se je sestal najvišji organ naše PZDU (Konferenca). Sklenil je, da se naša PZDU v skladu z novim statutom ZDUS včlani v to krovno organizacijo. Pri tem je Konferenca poudarila, izhajajoč iz Zakona o društvih, da avtonomno odloča o svojih notranjih zadevah, vključno z imenom in notranjo organizacijo. Na konferenci so bili imenovani novi organi, podeljena pa tudi nekatera priznanja, pri čemer naj posebej omenim imenovanje častnih članov.
 
Konferenca je soglasno sprejela tudi predložena stališča in sklepe glede pokojninske in zdravstvene reforme. V zvezi z zdravstveno reformo naj posebej opozorim, da je Konferenca kritično ocenila dejstvo, da v 26-tih letih nismo bili sposobni reformirati enega najpomembnejših področij za življenje vsakega državljana, to je področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zato je ponovno, kot že večkrat, pozvala tako stroko kot politiko, da je skrajni čas, da izstopijo iz svojih okopov in na podlagi konstruktivnega dialoga najdejo rešitve, sprejemljive za vse zavarovance, kot tudi samo stroko. V skladu z novim Statutom ZDUS je Konferenca podprla predlagani koncept novih pravil pokrajinske zveze in zadolžila vodstvo, da oblikuje take rešitve, ki bodo še naprej spodbujale medsebojno sodelovanje tako temeljnih celic (DU) kot tudi naše PZDU in ZDUS.
 
Sedmega septembra je bil sklican posvet vseh predsednikov društev upokojencev z območja naše PZDU. Udeležba je bila zelo številčna, za kar gre zahvala vsem, ki so se udeležili. Na tem posvetu smo predsednike seznanili s stanjem na področju gmotnega položaja upokojencev in z zakonodajnimi predlogi, ki so v pripravi. Na posvetu je bil sprejet Memorandum, s katerim od politike zlasti zakonodajnega in izvršnega organa terjamo sprejem določenih ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev. Ta Memorandum naj bi bil pripomoček za pripravo takega memoranduma na ravni državne organiziranosti upokojencev. Zdaj je čas, da se tak memorandum pripravi, saj se bližajo državnozborske volitve in moramo tako političnim strankam kot poslancem, jasno povedati, kaj bomo od njih zahtevali in da naše podpore ne bodo imeli, če bodo ignorirali ustavno načelo, da ima oblast ljudstvo in da poslanci le-to izvršujejo.
 
40-letnica MZU
28. oktobra smo obeležili 40 let delovanja Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Dogodek je potekal v Festivalni dvorani Pionirskega doma Ljubljana. Predsednik naše pokrajinske zveze Marjan Sedmak je v uvodni besedi poleg pozdrava gostov, med drugim so bili ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak, župan Zoran Janković in podpredsednica ZDUS Mija Pukl, na kratko orisal njen razvoj ter delovanje in prilagajanje razmeram v naši družbi. Ko je govoril o aktivnostih te organizacije je posebej izpostavil, da ni bila dejavna le na področju nudenja pomoči upokojencem in drugim starejšim, temveč tudi v organih in organizacijah, kjer so se sprejemale ključne odločitve za kakovost življenja populacije v naši dolgoživi družbi. Prilagajanje ni bilo vedno enostavno, ko pa so se spreminjale tudi teritorialno-politične ureditve. Ko so se v Sloveniji organizirale pokrajinske zveze društev upokojencev je prevzela tudi to vlogo. Posebej je izpostavil dobro sodelovanje z MOL in poudaril, da je za uspešno in učinkovito delo še posebej zaslužen njen župan, ki razume potrebe in interese starejše populacije. Prav z njegovo pomočjo je naši PZDU uspelo v zadnjih letih razvijati dnevne centre aktivnosti za starejše, o čemer bomo spregovorili posebej.
 
Foto: MZU
 
Ni odveč tudi opozoriti, da se je naša pokrajina tudi vključila v evropske integracije in to MZU že let 2003 v Evropsko federacijo organizacij starejših in za starejše AGE Platform Europe. Ta organizacija združuje 150 nacionalnih organizacij z več ko 30 milijoni članov. Prav je, da bralce tudi obvestim, da je bil predsednik naše organizacije od leta 2008 celo v ožjem vodstvu, od leta 2011 pa ji je predsedoval. O tem pomembnem predsedovanju žal v tisku ni bilo veliko slišati, verjetno zato ker funkcija ni bila plačana in ni bilo povoda za zavist.
 
Na tem svečanem dogodku je bil poudarek na kulturnem programu in podelitvi priznanj. Kar zadeva kulturni program naj posebej izpostavimo koncert MoPZ »Vesna« iz Križa pri Trstu (ustanovljen 1949). Navdušil je občinstvo z bogatim repertoarjem in na koncu smo skupaj zapeli primorsko himno »Vstala Primorska«.
 
Priznanje odličnosti s plaketo so prejele območne zveze društev upokojencev, in sicer: Ljubljana-Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Šiška, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik, območna zveza Dolenjska (Gorenjska in Notranjska) ter dnevni centri aktivnosti za starejše. Ta priznanja sta prejeli tudi ZDUS in MOL. Pisni zahvali pa sta prejeli ministrica dr. Anja Kopač Mrak in direktorica Pionirskega doma Viktorija Potočnik (nekdanja županja MOL). Župan Zoran Janković pa je bil zaradi svoje velike podpore delovanju upokojencev, imenovan za zaslužnega člana naše organizacije.
 
Naj posebej izpostavim, da je tudi ZDUS izkazal svojo naklonjenost MZU s tem, ko ji je podelil plaketo za njegovo uspešno dolgoletno delo.
 
Dnevni centri aktivnosti za starejše
Na območju MOL deluje že 7 takšnih centrov, katerih dejavnost se nenehno razvija in krepi ne le po številu članov in prostovoljcev, temveč tudi po različnih programih aktivnosti. Takšen razvoj je nedvomno rezultat dejstva, da v teh aktivnostih upoštevajo participativne metode dela, ki omogočajo uporabnikom teh programov, da konstruktivno in odgovorno sodelujejo pri njihovem nastajanju. Ti naši centri so vzpodbuda tudi drugim okoljem, da v skladu s svojimi potrebami, interesi in specifičnostmi oblikujejo takšne programe.
 
V letu 2017 so se uporabniki DCA lahko vključili v več kot 80 različnih aktivnosti, ki jih lahko razvrščamo v šest različnih sklopov: gibalne aktivnosti, prostočasne aktivnosti in aktivnosti v naravi ter delavnice: sprostitvene, vseživljenjskega učenja ter s področja kulture in umetnosti. Organizirana so bila tudi številna predavanja na temo zdravstva, zelišč, komunikacije, financ, hortikulture, čebelarstva, zdravega načina življenja, depresije, idealnih tehnik, stilske preobrazbe. Z več kot 200 ročno izdelanimi pleteninami smo razveselili stanovalce azilnega doma, z umetelnimi šopki za materinski dam pa stanovalke materinskega doma. Mesec november je bil posvečen preventivi: organizirane so bile predstavitve o požarni in prometni varnosti, izobraževanja o prvi pomoči in o uporabi defibrilatorja, ter predavanja o zdravem življenjskem slogu.
 
V zadnjem obdobju DCA postajajo tudi centri medgeneracijskega sožitja. Obiskali so večino ljubljanskih in okoliških domov za upokojence in stanovalcem polepšali dan s pesmijo, plesom in različnimi oblikami druženj. Sodelujejo tudi s številnim vrtci, osnovnimi in sedanjimi šolami ter fakultetami. S svojimi aktivnostmi so prisotni tudi na številnih festivalih in prireditvah. Program DCA je bil v letu 2017 predstavljen širši laični in strokovni javnosti tako v Sloveniji kot po Evropi. V decembru pa so na povabilo tujega organizatorja sodelovali v Berlinu na delavnici evropskih strokovnjakov s področja življenja starejših v skupnosti.
 
Besedilo: Anka Tominšek 

aktualno vse

22.12.2017 - Uspehi ZDUS in članstva v letu 2017

21.12.2017 - Na področju LGBT po mnenju udeležencev okrogle mize velika neozaveščenost

21.12.2017 - Finančni načrt Zpiza za leto 2018 predvideva 3,3-odstotno uskladitev pokojnin

21.12.2017 - Vabilo za sodelovanje v raziskavi Medicinske fakultete UL

21.12.2017 - Program Starejši za starejše v DU Senovo

20.12.2017 - Biti in ostati moramo enotna medgeneracijska družba

19.12.2017 - Vsakoletno srečanje starostnikov DU PIRAN

19.12.2017 - Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejela priznanje Športne zveze Ljubljane

18.12.2017 - Dober dan: Nismo za staro šaro!

18.12.2017 - Odvetniki bodo ta teden nudili brezplačno svetovanje in mediacije

18.12.2017 - Varuh za neodvisen izvedenski organ pri pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju

15.12.2017 - Strokovni posvet »Položaj LGBT-starejših oseb v Sloveniji«

15.12.2017 - Zahteva ZDUS po rednem usklajevanju pokojnin

15.12.2017 - Naziv in listina Častni član ZDUS podeljen Rožci Šonc

14.12.2017 - DZ o predlogu prenove množičnega vrednotenja nepremičnin

14.12.2017 - Predsednik novoizvoljenega DS Alojz Kovšca

14.12.2017 - Program Dora odslej tudi za ženske iz koroških in savinjsko-šaleških občin

14.12.2017 - Podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju

13.12.2017 - Na Kokrici je bil tradicionalni Dan pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske

13.12.2017 - Slovo od projekta Kooperative – iCareCoops

13.12.2017 - Skupščina ZZZS ni sprejela finančnega načrta za leto 2018

12.12.2017 - Za Nussdorferjevo izziv zagovorništvo otrok, za Lobnika ozaveščanje o diskriminaciji

12.12.2017 - Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja – Društvo upokojencev Brestanica

12.12.2017 - S kampanjo Sobivamo po Sloveniji

12.12.2017 - Nasilje nad starejšimi

12.12.2017 - Bizjak Mlakarjeva kritična do zanemarjanja področja starejših; Kopač Mrakova napoveduje izboljšanja

11.12.2017 - Srečanje predsednika ZDUS s seniorji SMC

11.12.2017 - Srečanje vodstva ZDUS z Zagovornikom načela enakosti

11.12.2017 - Ob mednarodnem dnevu se vrstijo pozivi k spoštovanju človekovih pravic vseh

11.12.2017 - Vabilo za medije ob Dnevu ZDUS

11.12.2017 - Vabilo na shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem v trafikah

09.12.2017 - Predstavniki upokojenskih društev in zvez iz drugih držav na FŽO 2017

09.12.2017 - Ob zaključku leta PZDU Gorenjske za leto 2017

08.12.2017 - Osrednjepokrajinska zveza društev upokojencev v letu 2017

08.12.2017 - Primorske novice: Vroča juha

08.12.2017 - Naročniških razmerij ne sklepajte samo po telefonu!

08.12.2017 - Slavnostna podelitev nagrad in priznanj na področju socialnega varstva

07.12.2017 - Inovacije v zdravstvu naj izhajajo iz potreb bolnikov

07.12.2017 - Vlada o strategiji razvoja Slovenije do 2030

07.12.2017 - Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost

07.12.2017 - Na okrogli mizi za zavedanje in spoštovanje človekovih pravic

06.12.2017 - Ne pozabite! 0,5 % dohodnine lahko tudi letos podarite ZDUS

06.12.2017 - Prostovoljstvo po mnenju predsednice Slovenske filantropije most med ljudmi in skupnostjo

06.12.2017 - Vedno težje gmotne razmere slovenskih upokojencev

06.12.2017 - Ministrica pri nas

06.12.2017 - Na posvetu za ustrezne odzive na demografske spremembe

06.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

05.12.2017 - Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin

05.12.2017 - Z resolucijo programa duševnega zdravja več vlaganja v primar in preventivo

05.12.2017 - Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

05.12.2017 - Delo: Starost, spol in revščina

05.12.2017 - Svet ZN za človekove pravice bo prihodnje leto vodil slovenski stalni predstavnik pri ZN

05.12.2017 - Z novim letom pri največjih operaterjih zvišanje cen

05.12.2017 - Zakonu za reševanje stanovanjske problematike invalidsko upokojenih policistov in veteranov na odboru velika podpora

04.12.2017 - Simbioza BTC City Lab: Vrata v informacijsko družbo za starejše

04.12.2017 - Sestanek med ZDU »Kozjansko« in vodstvom ZDUS ter PZDU

04.12.2017 - Teme staranja in položaj starejših v mednarodnih aktivnostih

04.12.2017 - Predstavitev DU Črnuče

04.12.2017 - Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim prostovoljkam in prostovoljcem

03.12.2017 - Božiček za starejše (projekt Božiček za en dan)